سه تارستان

ساز ها:

 • سه تار
 • سه تار کتابی
 • سه تار پوستی
 • سه تار شورانگیز
 • بم سه تار
 • تنبور شور انگیز

کاسه ها :

 • کوچک 14  cm
 • متوسط cm 15
 • بزرگ cm 16
 • الگوی استاد قنبری مهر

جنس کاسه :

 • توت
 • گردو تیره

 

لیست قیمت سازهای سه تارستان 1398

ليست قيمت سازهای گارگاه سه تارستان سال1398


کد ساز

ساز

چوب کاسه

نوع دسته

گوشی چوبی

گوشی فلزی

گوشی ویتنر

سرپنجه طاووسی

1

سه تار cm 14.15.16

توت . گردو

ساده

2,000,000

2,000,000

100,000+

2,500,000

2

الگوی استاد قنبری مهر

توت . گردو

ساده

2,200,000

2,400,000

100,000+

2,500,000

3

سه تار پوستی

توت . گردو

ساده

2,500,000

2,700,000

100,000+

3,000,000

4

سه تار کتابی

توت

ساده

2,500,000

2,700,000

100,000+

3,000,000

5

بم سه تار

توت . گردو

ساده

2,500,000

2,700,000

100,000+

------

6

سه تار شورانگیز

توت . گردو

ساده

2,800,000

3,000,000

100,000+

3,300,000

7

تنبور شورانگیز

توت . گردو

ساده

3,500,000

3,800,000

150,000+

------

قیمت سازها با دسته ساده محاسبه شده و چنانچه ساز منتخب شما :

با دسته نقشینه باشد با ( 100,000 ) تومان افزایش محاسبه میشود

با دسته طرح تار ( استخوان کنار دسته ) باشد با (200,000) تومان افزایش محاسبه میشود

با دسته طرح تارو نقشینه باشد با (300,000 ) تومان افزایش محاسبه میشود

( قیمت سازها با تومان محاسبه شده است )
بازدید: 1688

انواع گوشی:

 • چوبی
 • فلزی
 • ویتنر

انواع سرپنجه:

 • سنتی
 • قنبری
 • طاووسی

انواع دسته:

 • ساده
 • نقشینه
 • طرح تار