سه تارستان

ساز ها:

 • سه تار
 • سه تار کتابی
 • سه تار پوستی
 • سه تار شورانگیز
 • بم سه تار
 • تنبور
 • تنبور شور انگیز

کاسه ها :

 • کوچک 14  cm
 • متوسط cm 15
 • بزرگ cm 16
 • الگوی استاد قنبری مهر

جنس کاسه :

 • توت
 • گردو تیره

 

لیست قیمت سازهای سه تارستان 1397

ليست قيمت سازهای گارگاه سه تارستان سال1397

 

کد ساز

ساز

چوب کاسه

نوع دسته

گوشی چوبی

گوشی فلزی

گوشی ویتنر

سرپنجه طاووسی

1

سه تار cm 14.15.16

توت . گردو

طرح تار نقشینه

1800000

2000000

2200000

2200000

2

الگوی استاد قنبری مهر

توت . گردو

طرح تار نقشینه

1900000

2100000

2300000

2200000

3

سه تار پوستی

توت . گردو

طرح تار نقشینه

2000000

2200000

2400000

2400000

4

سه تار کتابی

توت

طرح تار نقشینه

2000000

2200000

2400000

2400000

5

بم سه تار

توت . گردو

طرح تار نقشینه

2000000

2200000

2400000

2400000

6

سه تار شورانگیز

توت . گردو

طرح تار نقشینه

2000000

2200000

2400000

2400000

7

شورانگیز

توت . گردو

طرح تار نقشینه

2800000

3000000

3400000

------

8

تنبور

توت . گردو

طرح تار نقشینه

1800000

2000000

2200000

2200000

*  سازها با جعبه یونولیتی ارایه می شود.
بازدید: 1021

انواع گوشی:

 • چوبی
 • فلزی
 • ویتنر

انواع سرپنجه:

 • سنتی
 • قنبری
 • طاووسی